PTaQ LVII - invitation

20 Listopada 2018, 18:00 (Wtorek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin Netguru PTaQ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PTAQ Meet-up

1. DEFINICJE

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z

sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają, co

następuje:

1.1. Meet-up - spotkanie organizowane przez Organizatora

1.2. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

zakwalifikowana na Meet-up przez Organizatora na zasadach przez niego określonych oraz

biorąca udział w spotkaniu na zasadach określonych Regulaminem.

1.3. Organizator - Netguru S.A. z siedzibą i adresem w Poznaniu przy ulicy Wojskowa 6,

60-792 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000306593, o numerze NIP

7781454968, o numerze REGON 300826280.

1.4. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa w Meet-up'ie.

1.5. Dane Osobowe Uczestnika - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej

do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez administratora danych osobowych

podane w związku ze Meet-up'em oraz przetwarzane w celach i na zasadach w Regulaminie

określonych.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Meet-up trwa od 18:00 do 22:00.

2.2. Meet-up odbędzie się w dniu 20/11/2018 w siedzibie Organizatora.

2.3. Udział w Meet-up'ie jest bezpłatny. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udział

w Meet-up'ie. Organizator Szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca

Meet-up'u lub innych kosztów związanych z uczestnictwem w Meet-up'ie.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu oraz miejsca spotkania. W takim

przypadku Organizator poinformuje o zmianie Uczestników.

2.5. Meet-up odbywa się zgodnie z agendą określoną przez Organizatora. Organizator

zastrzega sobie prawo modyfikacji agendy.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spotkania. W takim przypadku Organizator

poinformuje Uczestników o jego odwołaniu.

3. PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

3.1. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Meet-upie zgodnie z agendą podaną przez

Organizatora,

3.2. Uczestnik ma obowiązek:

3.2.1. przestrzegać Regulamin,

3.2.2. przestrzegać poleceń Organizatora dotyczących przebiegu Meet-up'u,

3.2.3. przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu Meet-up'u, w tym w szczególności

obowiązujących w miejscu zasad BHP.

3.3. Uczestnik Meet-up'u wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach

wykonywanych podczas Meet-up'u, w którym uczestniczył oraz na ich publikację w materiałach

marketingowych, promocyjnych i informacyjnych o Meet-up'ie.

3.4. Uczestnik Meet-up'u wyraża zgodę na wykorzystanie adresu e-mail podanego podczas

rejestracji do przekazywania treści marketingowych drogą elektroniczną.

3.5. W przypadku spożycia alkoholu Uczestnik Meet-up'u czyni to na własną odpowiedzialność.

3.6. Uczestnik Meet-up'u zobowiązuje się do niespożywania środków odurzających w trakcie

Meet-up'u.

3.7. Uczestnik w każdym czasie może zgłosić rezygnację z udziału w Meet-up'ie. Rezygnacja

musi zostać zgłoszona Organizatorowi w formie elektronicznej.

3.8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, a także w przypadku podejmowania

przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub innych

naruszających dobre imię i renomę Organizatora, Organizator uprawniony jest do wykluczenia

Uczestnika z Meet-up'u ze skutkiem natychmiastowym.

3.9. Uczestnik Meet-up'u jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie

Meet-up'u i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Meet-up'u.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20/11/2018.

4.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz

online przy rejestracji przez portal evenea.

4.3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny

właściwy dla siedziby Organizatora.

4.4. Załącznik nr 1 stanowią integralną cześć Regulaminu.

Załącznik numer 1 do Regulaminu uczestnictwa w PTAQ Meet-up'ie - lista obecności

wraz z oświadczeniem Uczestników o zapoznaniu się z Regulaminem.

Oświadczenie Uczestnika PTAQ Meet-up'u

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w PTAQ Meet-up'ie i

zobowiązuję się do jego przestrzegania.